Obsah

Historie obce

O Mikolajicích se nejdříve píše latinsky jako o „Niclouicz“ v lenní knize olomouckého biskupa. V roce 1389 je uváděn Ota Stoš z Bránice jako vlastník 2 částí Mikolajic, které tehdy byly lénem olomouckého biskupa v osoblažském obvodu.

Dalším majitelem Mikolajic byl Bernard z Vikštejna. 1. 3. 1391 byl naposledy zmíněn v písemných pramenech – tehdy ho biskupský hejtman Jindřich z Fulštejna pohnal k manskému soudu ze všech lén, která držel pod biskupem.

Od r. 1408 patřily Mikolajice ke štáblovskému lennímu statku, který tehdy spravoval Jan z Liptáně.

21. 8. 1451 přijal léno Štáblovice a Mikolajice, totiž manský dvůr s příslušenstvím, pan Jiří ze Štáblovic.

Po smrti Jiřího ze Štáblovic, který zůstal bezdětný, připadly Mikolajice biskupovi Profasiusovi a ten je dal jako léno se vším příslušenstvím i s poddanými 19. 3. 1460 hofrychtáři Tomášovi z Kovalovic.

V arcibiskupském archivu v Kroměříži je v manských deskách zapsán jako další držitel „tvrze a vsi Štáblovice s dvorem poplužným a vsi Mikulajovice i se vším a všelijakým příslušenstvím“ Pavel Štáblovský ze Zdiaru. 29. 12. 1528 přijal manství pro sebe a své mladší bratry Jana a Václava a učinil povinnost manské věrnosti.

Roku 1542 Jan Vlk z Konechlumí přijal léno na tvrz a ves Slavkov, na ves Uhlířov, na tvrz a ves Štáblovice s dvorem poplužným a na ves Mikulajovice.

Ale už roku 1558 musel jeho dědic Václav Vlk odevzdat po manském soudu v Kroměříži manský statek tzn. tvrz a ves s dvorem Štáblovice a ves Mikulajovice Kašparu mladšímu Rotnberkovi z Ketře.

Štáblovice a Mikolajice příslušely ke statku slavkovskému a obyvatelé těchto vesnic robotovali na slavkovském dvoru. Byli povinni 2 a půl dne v týdnu na slavkovských polích orat a stříhat ovce - přitom měli dostávat slušně najíst a napít. Kdyby nějaký rok na slavkovském dvoře neměli ovce, které bylo nutné stříhat, musel dát každý obyvatel Štáblovic a Mikolajic místo odvedené práce po jedné huse.

Roku 1579 přijal Kašpar Rotnberk z Ketře a na Štáblovicích na zámku Kroměříž od olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského léno na tvrz, dvůr, vaření piva a ves Štáblovice a ves Mikulajovice s rybníky, lesy a háji.

Dalším držitelem Štáblovic a Mikolajic se stal roku 1619 rytíř Jiří Rotnberk z Ketře a z Drslavic, který nebyl katolík. Měl 56 poddaných a byl povinnen na výzvu zemských moravských stavů vypravit „1 zbrojného koně na obranu země i ze země ven za hranice“ (o počtu vypravených koní rozhodovala cena statku - měl-li statek cenu 20 tisíc kop grošů musel pán statku vypravit 1 koně a podle počtu těchto koní s ozbrojeným jezdcem byla také vyměřována roční zemská berně).

Roku 1624 Jiří Rotnberk zemřel a jeho majetek připadl synovi Jindřichu Rotnberkovi. Jindřich zůstal po otci protestantem, ale jeho matka a vdova paní Ludmila Štírnská ze Štíru přijala po smrti svého manžela znovu katolické náboženství.

V době třicetileté války, která byla velkým mocensko-náboženským konfliktem, se v roce 1629 dostavila do Opavy císařská komise, která vyšetřovala provinění v tzv. dánské rebelii (po vpádu dánských vojsk na Moravu a do Čech se někteří čeští páni přidali na stranu dánských protestantů, kteří však byli nakonec poraženi císařským vojskem). Obviněným zemanům byly uloženy pokuty od 50 do 9 000 tolarů. Větší díl drobné šlechty byl úplně ožebračen. Statky těch, kteří mezitím zemřeli nebo utekli ze země propadly konfiskaci. Jindřich Rotnberk se nechtěl vzdát své protestantské víry a uprchl před násilnou habsburskou rekatolizací. Kardinál Dietrischstein, který už nechtěl trpět mezi svými many protestanty, konfiskaci majetku Jindřicha Rotnberka potvrdil a Štáblovice a Mikolajice část daroval, část prodal za 16 000 tolarů urozenému panu Martinovi Samogymu (Simogy, Samogy).

Za třicetileté války české země hodně trpěly nejen cízími (dánskými, švédskými) vojsky. Císařské vojsko Fridricha II. řádilo r. 1632 také v Oticích, Štáblovicích a Mikolajicích. Plných 16 neděl rejtarský pluk, který byl na ležení v Oticích plundroval jmenované vesnice a císařští zabrali obilí, dobytek,šaty a nářadí. Olomoucký kardinál Dietrichstein pravil, že „mezi císařskými a nepřítelem je jen ten rozdíl, že nepřítel alespoň polovinu zaplatí co vezme, kdežto císařští vše skořistí“.

Zajímavé jsou informace arcibiskupského archivu v Kroměříži, který obsahuje konkrétní jména obyvatel manských vesnic.